Czysty osad (Pakiet Roboczy 3)

Działania podejmowane w ramach 3 Pakietu Roboczego obejmują badanie wpływu jakości wód ściekowych i zanieczyszczeń na osad końcowy. Badania obejmą występowanie metali ciężkich w osadach ściekowych oraz źródła ich powstawania. Działania będą dotyczyły w głównej mierze na kadmu, ołowiu, miedzi i cynku. Próbki pozwolą na oznaczenie zawartości materii organicznej, węgla organicznego, potasu, azotu, fosforu i metali ciężkich: Cd, Pb, Zn, Ni, Cu. Zakład pilotażowy (powierzchnie sitowe oraz odwadnianie) zajmie się odrębnym przetwarzaniem osadu zewnętrznego. Woda ściekowa będzie poddawana obróbce w oczyszczalni ścieków, a osuszony, stały osad zewnętrzny zostanie wyodrębniony i wykorzystany w sposób odmienny od standardowej obróbki osadu. Działania mają na celu podniesienie jakości osadu wytwarzanego w oczyszczalni ścieków poprzez usunięcie wpływu osadów zewnętrznych.

Zadanie 3.1 Ocena jakości wód ściekowych w małych i średnich oczyszczalniach ścieków oraz ich wpływ na jakość osadu.

Zadanie 3.2 – Porównanie krajowych zasad postępowania z osadami.

Zadanie 3.3 – Wykorzystanie osadów ściekowych w rolnictwie.

Efektywność energetyczna (Pakiet Roboczy 4)

Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie w procesie oczyszczania ścieków z uwagi na fakt, że wydatki na energię elektryczną stanowią jedną z najważniejszych grup kosztów oczyszczania. Napowietrzanie ścieków oraz inne powiązane procesy wymagają zwiększonego wykorzystania energii. Możliwa jest jednak optymalizacja procesu odwadniania i przetwarzania osadu oraz zaproponowanie nowych rozwiązań. Przedmiot analizy obejmie dwa główne obszary: efektywne przetwarzanie osadu (SWE, POL, DEN). W tym zakresie zostanie przeprowadzone techniczne i ekonomiczne badanie sposobu przetwarzania osadu ściekowego wraz z określeniem wskaźników, aby określić które małe i średnie oczyszczalnie ścieków mają możliwość skutecznego przetwarzania osadu w warunkach lokalnych oraz w jakich przypadkach wskazane jest oczyszczanie realizowane na poziomie centralnym. Kolejny aspekt obejmuje odwadnianie osadu - technologie i metody odwadniania zostaną poddane analizie oraz porównaniu, umożliwiając tym samym stworzenie projektów przyszłych inwestycji i usprawnień w zakresie odwadniania. Wykorzystanie narzędzi pozwoli na obniżenie zużycia energii, kosztów oraz powiązanej emisji CO2.

Zadanie 4.1  Plan oczyszczania osadów ściekowych w oczyszczalniach różnej wielkości.

Zadanie 4.2 Przegląd energooszczędnych technologii odwadniania osadu ściekowego.

Zadanie 4.3 Energooszczędne metody kompostowania

Ponowne wykorzystanie składników odżywczych (Pakiet Roboczy 5)

Eutrofizacja Morza Bałtyckiego wywiera negatywny wpływ na cały ekosystem. Istnieje możliwość zredukowania obciążenia fosforem i azotem poprzez pobieranie tych związków z wód ściekowych oraz ich ponowne wykorzystanie w rolnictwie. Przeprowadzenie procesu będzie możliwe poprzez aktywowanie osadu lub kompostowanie osadów, oczywiście wyłącznie w przypadkach, gdy jakość osadów oraz obowiązujące przepisy prawa umożliwiają na ich ponowne wykorzystanie. Należy również zwrócić uwagę, że kompostowanie jest dobrze rokującą technologią w przypadku wielu małych i średnich oczyszczalni, jednak proces ten wymaga zwiększenia poziomu akceptacji społecznej poprzez eliminację negatywnych skutków metody, tj. uciążliwy zapach. Uwzględniając powyższe, Pakiet Roboczy koncentruje się na istotnych kwestiach związanych z optymalizacją ponownego wykorzystania składników odżywczych oraz poprawieniu poziomu technologicznego dezodoryzacji. Poprawa wykorzystania azotu i fosforu na terenach rolniczych poprzez wychwytywanie większej ilości składników odżywczych z osadów ściekowych i poprawę sposobu ich przetwarzania. Proces kompostowania zostanie zoptymalizowany z punktu widzenia zwartości składników odżywczych. W oparciu o doświadczenia zostaną wydane wytyczne konsorcjum dla małych i średnich oczyszczalni ścieków zainteresowanych tematyką kompostowania oraz certyfikacja produktów. Drugi obszar działań dotyczy pilotażowego zakładu nietermicznej dezodoryzacji plazmowej oraz terenowego testu wydajności dezodoryzacji wraz z bilansem energetycznym. Zidentyfikowany zostanie skład powietrza oraz najważniejsze związki zapachowe, a wyniki badania zostaną opublikowane. Zakład wodociągowy Mittskåne Water zainstalował urządzenie pomiarowe on-line w celu mierzenia poziomu amonu w oczyszczalniach ścieków. Ponadto, zakład planuje także rozwinąć technologię, aby w miarę możliwości wykorzystać miernik do kontroli procesu.

Zadanie 5.1. – Wytyczne dla małych i średnich oczyszczalni ścieków w zakresie efektywnego kompostowania.

Zadanie 5.2. – Zalecenia techniczne w zakresie przetwarzania powietrza emitowanego przez ścieki oraz technik dezodoryzacji.

Zadanie 5.3. – Baza danych dotycząca zbadanych technologii.

Transfer wiedzy (Pakiet Roboczy 6)

Głównym celem pakietu roboczego jest umożliwienie wymiany profesjonalnej wiedzy pomiędzy partnerami projektu (uczelnie wyższe - stacje uzdatniania wody), a także efektywną komunikacje rezultatów projektu do społeczeństwa oraz potencjalnych użytkowników końcowych. Sporządzona zostanie baza danych zawierająca technologie oraz rezultaty projektu, opublikowane zostaną opisy badań w odniesieniu do określonych przypadków, a krótkoterminowe wizyty studyjne personelu umożliwią wymianę dobrych praktyk.

Zadanie 6.1. – Baza danych o technologiach.

Zadanie 6.2. – Opisy przypadków (case study).

Zadanie 6.3. – Uruchomienie programu delegacji.

Lider projektu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Adres: ul. Sikorskiego 37 
70-313 Szczecin

Telefon: +487 (258) 60 950
E-mail: marcin.holub@zut.edu.pl
Kontakt: asystent profesora dr hab. inż. Marcin Holub

Email's

Lider projektu: marcin.holub@zut.edu.pl
Partner 2: toj@beof.dk
Partner 3: olga.anne@ku.lt
Partner 4: elin.olsson@mittskanevatten.se 
Partner 5: d.kozak@gwik.pl

Phone's

Lider projektu: +487 (258) 60 950
Partner 2: +455 (690) 0000
Partner 3: +370 (616) 15335
Partner 4: 0413-286 28
Partner 5: +503 197 780

pl_PLPolish
Shares
Share This